Immaterielle rettigheder

Designregistrering

Har du et unikt design, som du gerne vil beskytte? Så få foretaget en designregistrering

En designregistrering sikrer, at andre ikke kan bruge dit design, uden at det har konsekvenser for vedkommende. Vi er eksperter på designregistrering og kan dermed sikre dig den mest optimale og nødvendige beskyttelse af dit design.

 

designregistrering
Designregistrering
Fra 3.000 kr.
ekskl. moms og gebyrer
  • Rådgivning
icon2
5.000
registreringer gennemført
Vi sikrer dig den nødvendige beskyttelse, der giver mening i dit tilfælde ..

En designregistrering vil både kunne sikre dit design og din virksomhed på markedet. Ved at registrere dit design sikrer du dig, at du har eneret til at benytte designet – produktets visuelle udformning.

Med en designregistrering vil du kunne undgå, at andre ikke hverken kopierer eller misbruger dit design, uden at det har konsekvenser for vedkommende.

Vi er eksperter inden for designregistrering, og kan derfor sikre dig den mest optimale og nødvendige beskyttelse af dit design. Vi står dermed klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til din situation.

 

Advokat
Designregistrering inkluderer:
  • Gratis forundersøgelse
  • Rådgivning om absolutte hindringer
  • Vejledning om vareklasser
  • Varetagelse af al korrespondance med relevant styrelse
  • Udarbejdelse af varemærkeregistrering
  • Indsendelse af varemærkeregistrering
  • Udarbejdelse af personlig IPR-mappe
Advokatfuldmægtig Simone Fisker
Ring og få en uforpligtende snak

Designregistrering

Når man foretager en designregistrering af sit design, vil man have eneret til at kunne benytte sig af designet. Du får, som skaber af designet, altså ret til at benytte produktets visuelle udformning. Registrerer du dit design, forhindrer du samtidig andre i at kunne bruge dit design, uden at det får store konsekvenser for vedkommende. Nedenfor kan du læse mere om, hvad designregistrering er, samt hvornår det kunne være relevant at få foretaget en designregistrering.

 

Hvad er designregistrering?

Idet du registrerer dit design, vil konkurrenter ikke have mulighed for at efterligne eller misbruge det. Gør de det, vil det have store konsekvenser for dem, da du ved at registrere dit design, opnår eneret til benyttelse af det specifikke design. Du kan ved en designregistrering forbyde andre i at bruge dit design – dette gælder uanset hvilket produkt, designet anvendes på. Dog er der nogle særlige krav, der skal opfyldes, førend du kan registrere dit design.

Unikt design

Eksempelvis skal dit design være unikt. Det vil sige, at produktets udformning ikke må kunne findes andre steder. Det er derfor vigtigt, at du undersøger, eller får hjælp til at undersøge, om der findes andre allerede registrerede designs, som ligner dit til forveksling. Er dette tilfældet, vil du ikke også kunne registrere dit design, da det vil krænke det allerede eksisterende design.

Nyt design

Udover, at dit design skal være unikt, er det også et krav, at dit design er nyt. Et design er nyt, når det ikke tidligere, før indgivelse af din ansøgning, har været offentliggjort. Du kan altså ikke anmode om designregistrering af et produkt, som allerede har været på markedet i flere år, da dette vil være en krænkelse af det allerede registrerede design.

Det er værd at vide, at du har mulighed for kun at designregistrere dele af produktet og ikke hele produktet. Vil du gerne registrere en del af produktet, skal dette gøres ved at anmode om mønsterbeskyttelse for udformningen. Den bestemte del du vil registrere har de samme krav, som var det hele produktet, du ville registrere – at det skal være unikt og nyt. Dog er det ikke et krav, at hele produktet er unikt og nyt – kun den del som du vil designregistrere.

Der gælder ingen regler for, hvilke produkter der kan registreres. Du kan derfor både registrere grafiske symboler, emballage, udformninger og skrifttyper. Uanset hvilket produkt du ønsker at registrere, vil det blive beskytte ved en designregistrering. På den måde opnår du eneret til benyttelse af designet og samtidig undgår du kopier og efterligninger af dit design.

 

Hvilke kriterier er der for designregistrering?

Når man ønsker at foretage en designregistrering skal man være opmærksom på, at der er flere forhold, der gør sig gældende, og som skal være opfyldt, før en designregistrering kan finde sted. Kravene er til for at undgå, at man designregistrere et produkt, som allerede er eller har været på markedet før.

Kriterierne til designregistrering er følgende:

  • Designet skal være unikt, således at det er nemt at adskille fra andre produkter/designs
  • Designet skal være nyt – dvs. det må ikke have været offentliggjort før

Det er værd at være opmærksom på, at man kan anmode om flere former for design, når man anmoder om designregistrering. Det kan eksempelvis være mønstre, layouts, produktioner og lignende. Dog er minimumskravene til ens design, at det som sagt skal være unikt og nyt.

 

Hvilke fordele er der ved designregistrering?

Der findes flere fordele ved at foretage en designregistrering. Du opnår nemlig eneret over et design, når du registrerer det. På den måde sikre du dig, at andre ikke kan kopiere dit design, uden at det har konsekvenser for dem. Dit designs særlige kendetegn og karakteristika er dermed sikret mod kopister. Nedenfor kan du se fordelene med at designregistrere.

Du får eneret til designet: Når du registrerer dit design, vil du som sagt få eneret til benyttelsen af designet. Du kan i den sammenhæng ikke registrere et design, der krænker et allerede eksisterende design, som er registreret. Du kan derfor være sikker på, at når du registrerer dit design, så har du rettighederne til det.

Du er bedre stillet, såfremt dit design krænkes: Fordi du opnår eneret over dit design, når du registrerer det, vil andre have svært ved at slippe af sted med at efterligne eller kopiere dit design. Såfremt dit design bliver krænket, vil du stå bedre i en eventuel retssag, da du som sagt har eneret til designet. I form af dit registreringsbevis, der både indeholder stiftelsestidspunkt og en definition af designet, vil du kunne bevise din ret til designet. Dette er dit bevis på, at du har eneret til lige netop dette design, hvorfor du ikke skal indhente yderligere beviser. Omvendt skal den krænkende part bevise, at dit design ikke er gældende. Dette er i de fleste tilfælde meget vanskeligt, såfremt du har registreret dit design.

Tiltrækning af investorer: Ved at registrere dit design, har du en forretningsmæssig fordel, da der er bevis for, at designet tilhører dig, og at kun du har ret til at benytte designet. Dette er attraktivt for investorer, som kan sikre kapital til din forretning. Det skyldes, at du ved en designregistrering viser, at det kommer til at have konsekvenser for kopister, såfremt de krænker dit design.

Præventiv effekt: Ved en designregistrering viser du omverdenen, at du har i sinde at beskytte rettighederne til dit design, såfremt andre prøver at efterligne eller kopiere det. På den måde vil en designregistrering oftest have en præventiv effekt for eventuelle efterligner eller kopieringer.

 

Hvorfor bør jeg få mit design registreret?

Oftest vil forbrugere vælge produkter, hvis design er det bedste, hvorfor man ikke altid kan regne med, at de vil vælge det mest funktionelle produkt. Dit design har derfor indflydelse på, hvordan dit produkt står på markedet samt produktets værdi.

Af den grund er det vigtigt og helt afgørende, at dit design ikke bare kan kopieres eller plagieres, da det kan gå ud over dit produkts position på markedet. Dertil er det vigtigt, at andre ikke kan benytte dit design i f.eks. markedsførings øjemed.

 

Er en designregistrering altid tilstrækkelig?

Såfremt dit design indeholder tekniske elementer, kan det være en god idé at anmode om patent også, i stedet for at nøjes med designregistreringen. På den måde kan du opnå maksimal beskyttelse af dit design og dets elementer.

Patent af et produkt benyttes, når produktet er elektronisk. Har du f.eks. en telefon, en bærbar computer eller lignende, du ønsker at beskytte, skal du anmode om patent på dette produkt.

Selvom designregistrering og dens beskyttelse dækker mange produkter, bør man være opmærksom på, at det ikke er alle produkter, der kan designregistreres. Eksempelvis vil navnet på dit produkt ikke være beskyttet, såfremt du kun benytter dig af en designregistrering. Ønsker du at beskytte navnet på dit produkt, skal du registrere det som et varemærke i stedet.

Du kan læse mere om varemærkeregistrering her.

 

Hvilke konsekvenser er der ved krænkelse af en designregistrering?

En designregistrering kan være med til at bevise, at du har eneret til et bestemt design og er i de fleste tilfælde nok til, at designet ikke bliver efterlignet eller kopieret. Dog er der altid en risiko for, at dit design bliver kopieret eller efterlignet, selvom du allerede har registreret det. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på de konsekvenser der kan opstå, såfremt dit registrerede design bliver krænket.

I forbindelse med en krænkelse af et registreret design, vil produktet ofte blive trukket tilbage fra markedet. Det kan også være, at du i stedet for en erstatning for det tab du har lidt på grund af krænkelsen af dit registrerede design.

I en eventuel retssag vil udfaldet afhænge af, hvor tung bevisbyrden er for, at det er dit design, og at du har rettighederne til det. Såfremt dit design bliver krænket, bør du, så snart du opdager krænkelsen, begynde at indsamle beviser for dette. Når du har fundet beviser for, at en person eller en virksomhed har krænket din designregistrering, bør du kontakte en advokat hurtigst muligt. Advokaten kan hjælpe dig gennem retssagen, hvorfor du vil have bedre chancer for at vinde retssagen.

Nedenfor kan du se, hvilke scenarier der kan udspille sig i forbindelse med en krænkelse af din designregistrering.

Den krænkende part får nedlagt forbud

Såfremt dit design bliver krænket, kan du tage sagen til fogedretten. Får du medhold i sagen, vil fogedretten nedlægge et forbud for modparten mod at producere og sælge det produkt, som har krænket din designregistrering. Efterfølgende vil der blive indledt en retssag, hvor krænkeren skal betale dig en erstatning, såfremt vedkommende kendes skyldig.

Du får erstatning for tabet

Ofte vil du, som ejer af det registrerede design, i forbindelse med en retssag om krænkelse af en designregistrering, og hvor krænkeren kendes skyldig, få udbetalt en erstatning. Denne erstatning svarer til det tab, du har lidt på grund af en kopiering eller plagiering af dit design. I nogle tilfælde vil krænkeren også skulle betale et vederlag.

Designregistreringen kan blive trukket tilbage

Såfremt du opdager, at en person eller virksomhed benytter sig af et design, som ligner dit til forveksling, kan du anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at trække den krænkende parts produkt tilbage. Dog skal du have fået medhold i din anklage af Patent- og Varemærkestyrelsen, før dette kan lade sig gøre.

 

Designregistreringen gælder indenfor EU’s grænser

En dansk designregistrering vil automatisk også beskytte dit design inden for EU’s grænser. Såfremt du ikke har givet tilladelse til det, må andre ikke producere, sælge eller importere dit design inden for EU.

Netop af denne grund kan det være fornuftigt at registrere dit design. Dette gælder især, hvis du ønsker at bruge dit design i andre EU lande i markedsførings øjemed. Selvom du opnår designbeskyttelse blot ved at tage dit design i brug, kan en registrering give dig den ekstra beskyttelse der gør, at du i eventuelle krænkelsessager kan bevise, at retten til designet tilhører dig.

En designregistrering vil derfor kunne sikre, at du står bedre i en eventuel retssag, og at andre vil have vanskeligere ved at krænke dit design.

 

Designregistrering kan gælde i 25 år

Såfremt du tager dit design i brug, vil det blive beskyttet i 3 år. Efter de 3 år er gået, vil dit design ikke længere være beskyttet. Dette giver andre mulighed for at lade sig inspirere af dit design i 3 år, og de kan derfor “slå til” og eventuelt efterligne dit design når de 3 år er gået.

Omvendt vil dit design være beskyttet i op mod 25 år, såfremt du vælger at foretage en designregistrering. Oftest vil en designregistrering samtidig dække over en bredere beskyttelse af dit design. Dog skal du være opmærksom på, at en anmodning om designregistrering skal indsendes, inden der er gået 12 måneder fra den dag, designet lanceres.

 

Lad NEMRETTIGHED stå for designregistreringen

Vores eksperter hos NEMRETTIGHED har meget erfaring inden for designregistrering og vi hjælper hvert år adskillige privatpersoner samt virksomheder med designregistrering. Vores varemærkeadvokater står klar til at rådgive dig om, hvilken løsning der passer bedst til og er mest optimal i forhold til din situation.

Vi sikre dig, at dit design får den mest optimale beskyttelse, så du ikke har noget at bekymre dig om. Såfremt en designregistrering ikke er tiltrækkelig, tilbyder vi vejledning om, hvordan du ellers kan opnår optimal beskyttelse af dit produkt.